La reforma del Codi Civil: suport a l’exercici de la capacitat jurídica