Empreses

Dincat és el grup referent de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, format per una Federació, una Associació empresarial, una Federació d’associacions de mares i pares i una Fundació de serveis.

Dincat defensa els drets de les 42.000 persones del col·lectiu i de les seves famílies, dóna serveis a les més de 300 entitats sense ànim de lucre associades i promou el treball en xarxa i la col·laboració amb altres sectors socials propers, des de la defensa de l’economia social.

L’any 2010 APPS-Federació catalana pro persones amb discapacitat intel·lectual, Coordinadora de Tallers per a persones amb Discapacitat Psíquica de Catalunya i l’Associació Empresarial d’Economia Social APPS, amb una trajectòria de més de trenta-cinc anys d’experiència, han unit els seus esforços en constituir Dincat. Com a hereva directa d’aquestes organitzacions Dincat té la Creu de Sant Jordi concedida els anys 1990 i 1999 i va ser declarada d’utilitat pública l’any 1983. Té la certificació ISO 9001 des de l’any 2005.

Què és la RSC

La Comissió Europea defineix la Responsabilitat Social de les Empreses o Corporativa (RSC) com la integració voluntària, per part de les empreses, de les preocupacions socials i mediambientals en les seves operacions comercials i les relacions amb els seus interlocutors. Es tracta de retornar a la societat part del valor que aquesta li aporta.

Cada vegada hi ha més empreses que s’estan implicant en pràctiques de RSC materialitzant-les fins i tot com estratègia competitiva. No obstant això, també és cert que moltes d’elles es troben amb límits i desafiaments en el seu intent de portar a terme pràctiques socialment responsables.

Objectius del programa RSC de Dincat

El Programa de Responsabilitat Social Corporativa de Dincat pretén:

 • Generar un marc de referència de responsabilitat social, interna i externa, que serveixi a les entitats associades i a les empreses amb què es relaciona Dincat.
 • Establir el marc de relació amb el sector privat per a la captació de recursos i la seva bona gestió.
 • Ampliar la captació i fidelització de recursos econòmics i d’altra mena que provinguin del teixit empresarial.
 • Practicar i promoure la nostra pròpia Responsabilitat Social interna
 • Aconseguir una imatge i reputació coherents amb la nostra identitat i bona pràctica.
 • Generar valor als potencials socis i finançadors de Dincat, impulsant relacions de cooperació estables, més enllà de col·laboracions puntuals.

Beneficis de col·laborar amb Dincat

Impulsar la Responsabilitat Social des d’una empresa suposa generar un valor específic a la tasca que realitza aquesta empresa, quant a:

 • Acompliment de la legislació en matèria d’integració laboral,
 • Increment del reconeixement social, prestigi i reputació,
 • Més coneixement i desenvolupament de programes d’igualtat d’oportunitats i integració laboral de persones amb discapacitat, i
 • Millora del sentit de pertinença, motivació i autoestima dels diferents col·lectius involucrats a l’empresa (treballadors, quadres directius, accionistes, clients, …)

En la nostra relació amb les empreses us oferim:

 • Facilitar-vos el compliment i càlcul LISMI (Llei d’Integració Social de Minusvàlids)
 • Més enllà del compliment legal, col·laborar en projectes concrets que milloraran la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Com col·laborar

Acompliment de la normativa legal

La LISMI és la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’Integració Social de Minusvàlids, que estableix per a les empreses públiques i privades que emprin a més de 50 treballadors, l’obligació de contractar a un nombre de persones amb discapacitat no inferior al 2% de la plantilla.

Per al compliment d’aquesta Llei, des de Dincat podem ajudar-vos a seleccionar el candidat adequat, publicant l’oferta de treball en el nostre web o posant-vos en contacte amb les entitats associades que tenen borsa de treball.

En cas que la vostra empresa no pugui incorporar el contingent del 2% de persones amb discapacitat, existeixen les següents mesures alternatives per a l’acompliment de la Llei:

 • Subministrament de béns o prestacions de serveis a partir de contracte amb un CET o un/a treballador autònom amb discapacitat.
 • Enclavament laboral.
 • Donació o acció de patrocini.
Decret de Mesures alternatives

Mesures alternatives a la contractació de persones amb discapacitat en empreses de més de 50 treballadors

Reial Decret 364/2005 de mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva del 2% a favor de treballadors discapacitats en empreses de 50 o més treballadors i decret 246/2000 sobre l’aplicació del decret 27/2000.

Aquest Decret preveu que les empreses públiques i privades que estiguin obligades a contractar treballadors discapacitats en els termes previstos en l’art. 38.1 de la Llei 13/1982 (LLISMI), podran, excepcionalment, quedar exemptes d’aquesta obligació, sempre que s’apliquin algunes de les mesures substitutòries que preveu el present Reial Decret.
Motius d’excepcionalitat

 • Impossibilitat que els serveis d’ocupació públics competents, o les agències de col·locació puguin atendre l’oferta de treball de l’empresa demandant, per la no existència de demandants d’ocupació pel tipus d’oferta de treball, o quan el minusvàlid acrediti no estar interessat en les condicions de treball ofertades.
 • Al·legació per part de l’empresa d’altres causes. Es tindrà en compte, entre d’altres, les peculiaritats de caràcter productiu, organitzatiu, tècnic, econòmic, etc., que motivin l’especial dificultat per incorporar treballadors discapacitats en la plantilla de l’empresa.

Mesures alternatives

 • Contracte mercantil o civil amb un CET, o treballador autònom discapacitat, pel subministrament de matèries primes, maquinària, béns d’equip o qualsevol altres necessaris per l’activitat de l’empresa. Procediment administratiu.
 • Contracte mercantil o civil amb un CET, o treballador autònom discapacitat, per la prestació de serveis aliens i accessoris a l’activitat normal de l’empresa. Procediment administratiu.
 • Constitució d’un enclavament previ contracte amb un CET. Procediment administratiu.
 • Donacions:
  • Accions de mecenatge per l’inserció laboral i creació de llocs de treball.
  • Accions de patrocini per al finançament de projectes adreçats al desenvolupament de l’esport paralímpic.
Compra de béns o serveis

Els Centres Especials de Treball (CET) són empreses que tenen la particularitat de que el 70% dels seus treballadors i treballadores, com a mínim, són persones amb discapacitat. El seu objectiu, com el de qualsevol empresa, és productiu però la seva funció és social. En la funció social dels centres especials de treball s’hi inclouen:

 • Proporcionar feina a persones amb discapacitat.
 • Prestar serveis d’ajustament personal i social a través de les “Unitats de Suport a l’Activitat Professional” (USAP). Són els serveis de rehabilitació, terapèutics, d’integració social, cultural i esportius que procuren a la persona treballadora amb discapacitat del centre especial de treball una major rehabilitació personal i una millor adaptació de la seva relació social.
 • Ser un mitjà per la integració laboral al mercat ordinari.

Els CET reben una doble consideració:

 • Com a plataforma des de la qual les persones amb discapacitat poden accedir al món laboral ordinari, essent majoritàriament el cas de les persones amb un alt nivell d’autonomia, amb necessitat de formar-se en hàbits laborals o bé adquirir habilitats específiques per aprendre un ofici.
 • Com a única realitat laboral per a les persones que necessiten un suport intermitent però continuat en el temps (que s’ofereix mitjançant els equips de suport consolidats en els centres especials de treball) i per aquelles persones que, tot i tenir capacitat per desenvolupar-se en l’entorn ordinari, no hi troben feina.
Enclavaments Laborals

Un enclavament laboral és un grup de treballadors i treballadores d’un Centre Especial de Treball que realitza la seva tasca desplaçant-se temporalment al centre de treball de l’empresa col·laboradora.

L’enclavament es realitza a partir d’un contracte entre una empresa del mercat ordinari de treball i un CET, per a la realització d’obres i serveis que guardin una relació directa amb l’activitat normal de l’empresa i que portarà a terme un grup de treballadors/es amb discapacitat del CET.

L’objectiu és afavorir el trànsit de treballadors/es amb discapacitat del CET a l’empresa ordinària, completant llur experiència professional mitjançant el desenvolupament de tasques i funcions del mercat no protegit.

Donacions i patrocini

Dincat desenvolupa tot un seguit de programes que necessiten la col·laboració de socis públics i privats, que detallem només a tall de primera informació:

 • Programa de vacances i lleure inclusiu per a persones amb discapacitat intel·lectual.
 • Programa d’atenció a famílies.
 • Atenció a persones amb discapacitat privades de llibertat (presons).
 • Atenció a persones amb pluridiscapacitat (sensorial i intel·lectual).
 • Atenció a persones immigrants nouvingudes.
 • Programa de cooperació internacional al desenvolupament.

Podeu també realitzar una aportació periòdica a Dincat, que anirà destinada a projectes concrets que milloraran la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. Empleneu el següent formulari per a realitzar la teva aportació.

La inclusió laboral i social

Les persones amb discapacitat intel·lectual, tot i ser un col·lectiu de 3.847.000 persones a Espanya, dins de l’opinió pública no ocupen un lloc excessivament destacat com a problema. Es més, el progrés de les ajudes tècniques, les cures pal·liatives i l’ergonomia del entorn en general redueixen encara més la seva visibilitat.

La integració en la societat pot presentar itineraris molt diversos que es mouen entre la inclusió i l’exclusió: en el pol de la inclusió s’incrementen la qualitat de vida i el sentiment de realització personal i professional; en el pol de l’exclusió s’accentuen la precarietat econòmica i els sentiments de fracàs i marginació social.

En el context de una societat mercantilitzada, tenir feina és una de les principals vies per estar plenament integrat a la societat; també és així en el cas de les persones amb discapacitat intel.lectual.

La LISMI és la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’Integració Social de Minusvàlids, que estableix per a les empreses públiques i privades que emprin a més de 50 treballadors, l’obligació de contractar a un nombre de persones amb discapacitat no inferior al 2% de la plantilla.

Des de Dincat volem ajudar-te a complir amb la reserva del 2% a favor de treballadors amb discapacitat. I si no tens aquesta obligació volem ajudar-te a ser una empresa socialment responsable.

Volem transformar l’obligació legal en decisió lliure i voluntària, convertir-la en una acció de Responsabilitat Social que suposi un valor afegit i un reconeixement a la teva aportació a la societat.

Cada vegada hi ha més empreses que s’estan implicant en pràctiques de Responsabilitat Social materialitzant-les fins i tot com estratègia competitiva basada en el compromís amb la societat i el medi ambient. Aquest compromís necessita un nou pacte entre les empreses i la societat, el qual posa els fonaments per a un creixement econòmic sostenible, incloent, harmònic i respectuós amb valors humans i socials.