Què és Dincat

Dincat és la federació que vetlla per la defensa dels drets, la dignitat i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament i les seves famílies a Catalunya.

Dincat coordina, representa i defensa els interessos de prop de 300 entitats socials que treballen conjuntament per oferir serveis i suports que potencien l’autonomia de la persona i que garanteixen la seva plena inclusió a la societat en totes les etapes vitals i en tots els àmbits.

La Federació també promou la cooperació amb altres agents socials, públics i privats, amb qui sumem esforços i compartim una mateixa visió i objectiu: aconseguir una societat més justa, equitativa i igualitària.

Dades bàsiques

Dincat és l’entitat de referència de la discapacitat intel·lectual o del desenvolupament a Catalunya. Aquest paper està legitimat per la força de les entitats i persones que formen la Federació:

 • Prop de 300 entitats associades.
 • 42.000 persones amb discapacitat intel·lectual són ateses o reben els suports que necessiten a través de les entitats associades.
 • Sumem esforços: Dincat és el representant català del col·lectiu de la discapacitat intel·lectual en organitzacions autonòmiques, estatals i internacionals com Dincat AEES, COCARMI, Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Plena Inclusión, Inclusion Europe, Inclusion International i Special Olympics Catalunya.

La nostra missió

La missió de Dincat és vetllar per la defensa, i l’exercici ple dels drets, de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies, en l’àmbit territorial de Catalunya. També és part de la missió essencial de Dincat la promoció de la qualitat de vida del col·lectiu, així com la defensa dels interessos de les entitats sòcies i la prestació dels serveis que els siguin necessaris.

Aquesta missió es concreta en:

 • Defensar la dignitat i els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament i les seves famílies.
 • Fer incidència política i legislativa.
Entitats
 • Coordinar, assessorar, promoure, informar, formar i defensar les entitats federades en tots els àmbits.
 • Representar les associacions federades davant les Administracions Públiques, vetllant pels seus interessos.
 • Elaborar, coordinar i unificar criteris d’actuació de les entitats federades.
 • Fomentar la solidaritat de les entitats associades per promoure serveis i iniciatives comunes.
 • Promoure el treball en xarxa amb altres organitzacions per fomentar l’intercanvi d’experiències i la col·laboració mútua.
 • Facilitar la col·laboració entre els centres d’educació especial i els centres ordinaris.
 • Promoure i liderar la formació a altres entitats d’àmbits diferents del col·lectiu d’entitats associades per divulgar i sensibilitzar.
Famílies
 • Promoure l’associacionisme i la participació de les famílies, tant en la Federació com en les entitats federades.
 • Assessorar, informar, formar i donar suport a les persones, famílies, tutors, altres institucions tutelars i/o les persones que conviuen amb elles.
 • Donar suport i assistència als pares i mares d’alumnes amb discapacitat intel·lectual, tutors, professorat i alumnat dels centres educatius i els seus òrgans de govern i de participació en tot allò que fa referència a l’educació.
 • Promoure la participació dels pares i mares en la gestió dels centres, en el Consell Escolar de Catalunya i en altres òrgans col·legiats, així com acompanyar els pares i mares en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui finançat amb fons públics.
 • Promoure activitats de formació continuada de pares i mares d’alumnes amb discapacitat intel·lectual.
Persones
 • Promoure models d’actuació, projectes i iniciatives d’interès per a persones amb discapacitat intel·lectual, participant activament en la negociació i en l’aprovació final dels acords amb l’Administració.
 • Promoure i liderar la formació per a totes les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, així com al voluntariat.

Els nostres valors

Dincat es guiarà sempre, en la seva actuació, pels principis de solidaritat entre els membres, cohesió interna, transparència, agilitat, eficàcia, qualitat de gestió, compromís d’incidir en l’entorn i participació democràtica. A més, potenciarà la proximitat amb les entitats membres i el treball conjunt.

Seguint aquests principis ens comprometem a aplicar, de manera coherent i eficaç, els següents valors compartits.

Valors en relació a la persona amb discapacitat intel·lectual:
 • Compromís primordial amb les persones: perquè la defensa dels drets, la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat intel·lectual sigui sempre l’objectiu final i el principi essencial de tota actuació.
 • Dignitat i igualtat: la persona amb discapacitat és un ciutadà de ple dret, subjecte a drets i deures com qualsevol altre. Això vol dir que té dret a aspirar al nivell de qualitat de vida més alt possible, en totes les seves dimensions: benestar emocional, bones relacions interpersonals, benestar material, desenvolupament de la persona, tant en l’àmbit personal com en el social i laboral, benestar físic, autodeterminació, inclusió social, exercici dels seus drets i obligacions.
Valors en relació a la família:
 • Igualtat: de la mateixa manera que la persona amb discapacitat intel·lectual, la família, per damunt de la seva singularitat i de les seves diferències, té drets, obligacions i necessitats similars a les de la resta de famílies de la comunitat en la qual viu.
Valors en relació a les organitzacions associades
 • Transparents en la seva gestió.
 • Compromeses amb la seva finalitat missional.
 • Competents, treballant per l’eficàcia i l’eficiència de les seves actuacions.
 • Sostenibles, buscant activitats que permetin la continuïtat d’aquestes organitzacions.
 • Participatives per a tots els seus grups d’interès i col·lectius involucrats.

Estructura organitzativa

Òrgans de govern

La junta directiva de Dincat Federació està formada per persones proposades per les entitats associades i són escollides per l’assemblea general.

JUNTA DIRECTIVA DINCAT FEDERACIÓ

 • Presidenta: Rosa M. Cadenas
 • Vicepresident 1: Ferran Felius
 • Vicepresidenta 2: vacant
 • Secretària: Pepa Muñoz
 • Tresorer: Meritxell Alòs
 • Delegat Territorial Barcelona ciutat: Xavier Ferré
 • Delegat Territorial Barcelona província: Miquel Canet
 • Delegat Territorial Girona: vacant
 • Delegat Territorial Tarragona: Jaume Verge
 • Delegat Territorial Lleida: Josep Pijoan
 • Vocals: Mariona Torredemer i Pau Vilaseca
 • Drets de les persones en l’etapa d’infància: Mariona Torredemer
 • Drets de les persones en l’etapa adulta: vacant
 • Drets de les persones en l’etapa d’envelliment i temes relacionats amb la salut i la sexualitat i programes d’atenció directa de Dincat: vacant
 • Seguiment dels temes transversals en totes les etapes vitals de la persona (ètica i drets, qualitat, recerca o voluntariat): Meritxell Alòs

Representació en altres organismes i/o entitats:

 • Dincat AEES: vacant
 • Plena Inclusión: Ferran Felius
 • Taula del Tercer Sector: Pepa Muñoz
 • COCARMI: Rosa Cadenas
 • Special Olympics Catalunya: Ferran Felius
Organigrama funcional

Transparència

Compromís amb la transparència

El govern espanyol ha aprovat la Llei de la Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (Llei 19/2013 de 9 de desembre) que afecta diverses organitzacions, entre les quals les entitats sense ànim de lucre.

Les entitats socials, per la nostra naturalesa i per coherència amb la nostra missió i valors, estem compromeses amb la societat i, sobretot, amb les persones a les quals atenem i donem suport. És per això que des de Dincat, i més enllà de l’obligació legal, creiem que hem d’oferir una informació clara i transparent sobre com es governa i gestiona l’entitat. Disposeu de totes aquestes dades en els diversos apartats de “Qui som”, que tenen informació relacionada amb la nostra estructura institucional, organitzativa, econòmica i pressupostària.

Si voleu qualsevol informació addicional o aclariment sobre la documentació publicada, ens podeu fer arribar una sol·licitud al mail info@dincat.cat, on haureu de fer constar:

a) La vostra identitat.

b) La informació que sol·liciteu.

c) Una direcció de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions.

Normativa aplicable

Dincat Federació es regeix pels seus estatuts, dipositats a Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia amb número d’inscripció 17.

A més, també es regeix per la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març reguladora del dret d’associació i la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya.

Dincat Federació és una organització declarada d’utilitat pública des de 1983.

Història

Dincat neix l’any 2010 de la fusió d’organitzacions històriques amb prop de 40 anys de trajectòria al servei del col·lectiu. La unió va ser possible gràcies a la constatació que hi havia uns valors i una missió compartida.

· APPS-Federació catalana pro persones amb discapacitat intel·lectual

La Federació Catalana pro persones amb discapacitat intel·lectual (APPS) té els seus orígens al març de l’any 1973, quan es va constituir una petita agrupació provincial dedicada a la promoció de les persones amb discapacitat intel·lectual, formada per vuit associacions de pares i altres entitats de caire social, ubicades a la província de Barcelona. L’any 1978 va esdevenir Federació per acord de l’Assemblea General, estenent el seu àmbit d’actuació a tot Catalunya.

L’APPS s’ha caracteritzat per la proximitat amb les entitats membres i el treball conjunt. Els principis de solidaritat, transparència, agilitat, dinamització, eficàcia i participació han estat sempre presents al dia a dia de les seves actuacions.

En total, l’APPS ha arribat a estar integrada per més de 260 entitats federades d’arreu Catalunya, amb diverses personalitats jurídiques (associacions, fundacions, cooperatives…) que presten serveis al col·lectiu de les persones amb discapacitat intel·lectual.

La Federació APPS va ser declarada d’Utilitat Pública l’any 1983 i va rebre la Creu de Sant Jordi l’any 1990.

· Coordinadora de Tallers per a Persones amb Discapacitat Psíquica de Catalunya

Coordinadora de Tallers per a Persones amb Discapacitat Psíquica de Catalunya va ser creada l’any 1978, tot i que la seva tasca es va iniciar a principis de 1974. En tots aquests anys ha representat i aglutinat un bon col·lectiu d’entitats sense afany de lucre d’arreu de Catalunya que gestionen serveis laborals i d’atenció per a persones amb discapacitat psíquica.

Els objectius bàsics de Coordinadora han estat la defensa dels drets de les persones amb discapacitat psíquica, la seva promoció personal i social, la seva integració laboral i la millora de la seva qualitat de vida i independència.

En total, han format part de Coordinadora de Tallers per a Persones amb Discapacitat Psíquica de Catalunya 73 entitats associades que gestionen 318 serveis d’atenció a persones amb discapacitat psíquica per a 12.534 persones amb discapacitat.

Ha estat guardonada per la Generalitat de Catalunya amb la Placa Francesc Macià, l’any 1991 i amb la Creu de Sant Jordi, l’any 1999.

· APPS- Associació empresarial d’economia social

Es va crear el 1994 per tal de negociar i signar els convenis col·lectius del sector. La van constituir 12 entitats federades a l’APPS i la pròpia Federació APPS. Durant els primers mesos va tenir una comissió gestora fins a la celebració de les primeres eleccions a Junta Directiva.

L’any 2007, els presidents de Federació APPS i d’APPS Associació empresarial d’economia social van signar un document de coordinació de les seves actuacions per tal de treballar d’una forma més propera i complementària amb vistes a una futura integració, que va tenir lloc el 28 d’abril de 2010.