Subvencions i legislació

 • Edicte de 23 de desembre de 2014 Subvencions i ajuts

  Pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d'ordre per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria del procediment de concessió i justificació de la convocatòria ordinària de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats. (DOGC núm. 6790, de 16/01/2015)

  • Departament de Benestar Social i Família
  • 16/01/2015
 • Llei 19/2014, del 29 de desembre Diversos

  De transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014)

  • Departament de la Presidència
  • 31/12/2014
 • Llei 21/2014, del 29 de desembre Diversos

  Del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública. (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014)

  • Departament de la Presidència
  • 31/12/2014
 • Orden HAP/2486/2014, de 29 de diciembre Subvencions i ajuts

  Por la que se aprueba el modelo 143 para la solicitud del abono anticipado de las deducciones por familia numerosa y personas con discapacidad a cargo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se regulan el lugar, plazo y formas de presentación. (BOE núm. 316 de 31/12/2014)

  • Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
  • 31/12/2014
 • Ordre EMO/374/2014, de 3 de desembre Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament del Programa integral de foment de l'emprenedoria emmarcat en el programa Catalunya Emprèn, i es fa pública la convocatòria anticipada per a l'any 2015. (DOGC núm. 6779, de 30/12/2014)

   

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 30/12/2014
 • Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre Diversos

  Por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2015. (BOE núm. 313 de 27/12/2014)

  • Ministerio de Empleo y Seguridad Social
  • 27/12/2014
 • Ley 34/2014, de 26 de diciembre Diversos

  De medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social. (BOE núm. 313 de 27/12/2014)

  • Jefatura del Estado
  • 27/12/2014
 • Ordre EMO/367/2014, de 16 de desembre Subvencions i ajuts

  Per la qual s'estableixen les bases reguladores i es fa pública la convocatòria anticipada per a l'any 2015 de subvencions per a un programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball durant l'exercici 2014 i es publica l'import màxim. (DOGC núm. 6776 de 23/12/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 23/12/2014
 • Resolució SLT/2845/2014, de 17 de desembre Subvencions i ajuts

  Per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que realitzin actuacions en l'àmbit de la salut per al foment de la salut i el suport als pacients i a les famílies corresponents a l'any 2014. (DOGC núm. 6774 de 19/12/2014)

  • Departament de Salut
  • 19/12/2014
 • Resolución de 17 de noviembre de 2014 Subvencions i ajuts

  Del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del Imserso para las actuaciones de turismo y termalismo para personas con discapacidad durante el año 2015. (BOE núm. 306 de 19/12/2014)

  • Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  • 19/12/2014