Subvencions i legislació

 • RESOLUCIÓ ENS/979/2016, de 13 d'abril Subvencions i ajuts

  Per la qual s'obre el procediment d'autorització i comunicació per impartir programes de formació i inserció en el curs 2016-2017. (DOGC  7104 de 21/04/2016)

  • Departament d'Ensenyament
  • 21/04/2016
 • RESOLUCIÓ TSF/964/2016, d'11 d'abril Subvencions i ajuts

  Per la qual s'obre la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats en l'exercici 2016. (DOGC  7102 de 19/04/2016)

  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • 19/04/2016
 • Real Decreto-ley 1/2016, de 15 de abril Subvencions i ajuts

  Por el que se prorroga el Programa de Activación para el Empleo, extendiéndolo durante un año más, hasta el día 15 de abril de 2017. (BOE 92, de 16/04/2016)

  • Jefatura del Estado
  • 16/04/2016
 • ORDRE TSF/74/2016, de 18 de març Subvencions i ajuts

  Per la qual es deroga l'Ordre TRE/395/2008, d'1 d'agost, per la qual s'estableix el règim de justificació econòmica de les subvencions previstes en els programes de polítiques actives d'ocupació que gestiona el Servei d'Ocupació de Catalunya. (DOGC  7100 de 15/04/2016)

  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • 15/04/2016
 • ORDRE TSF/75/2016, de 7 d'abril Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats. (DOGC  7100 de 15/04/2016)

  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • 15/04/2016
 • boeeeee
  • 14/04/2016
 • RESOLUCIÓ TSF/880/2016, de 4 d'abril Subvencions per formació

  Per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització d'accions de formació amb compromís de contractació per a empreses, dins de la línia 1 del programa Forma i Insereix, gestionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya durant l'any 2015 (DOGC 7096, 11/04/2016)

   

  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • 11/04/2016
 • RESOLUCIÓ TSF/879/2016, de 31 de març Subvencions i ajuts

  Per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització d'accions de formació, dins del programa de formació amb compromís de contractació, gestionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya durant l'any 2015 (DOGC 7096, 11/04/2016)

   

  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • 11/04/2016
 • Subvencions i ajuts
  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • 11/04/2016