Subvencions i legislació

 • Correcció d'errades a l'Ordre EMO/308/2015, de 23 de setembre Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015 (DOGC núm. 6968, de 2.10.2015).  (DOGC núm. 6971 de 07/10/2015)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 07/10/2015
 • Ordre EMO/308/2015, de 23 de setembre Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015. (DOGC núm. 6968 de 02/10/2015)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 02/10/2015
 • Ordre EMO/299/2015, de 21 de setembre Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions d'intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones aturades en col·laboració amb agències de col·locació i s'obre la convocatòria per a l'any 2015. (DOGC núm. 6964 de 28/09/2015)

   

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 28/09/2015
 • Ordre EMO/298/2015, de 16 de setembre Subvencions i ajuts

  Per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom i de l'economia social i cooperativa, i s'obre la convocatòria pluriennal per als anys 2015 i 2016. (DOGC núm. 6963 de 25/09/2015)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 25/09/2015
 • Resolució EMO/2066/2015, de 16 de setembre Subvencions i ajuts

  D'ampliació de l'import màxim destinat a la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social que publica l'Ordre EMO/54/2015. (DOGC núm. 6961 de 22/09/2015)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 22/09/2015
 • Ordre EMO/291/2015, de 16 de setembre Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment i la promoció de cooperatives, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015. (DOGC núm. 6961 de 22/09/2015)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 22/09/2015
 • Resolución de 26 de agosto de 2015 Subvencions i ajuts

  De la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se amplía el plazo de resolución de la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, efectuada por Resolución de 24 de marzo de 2015 (BOE núm. 226, de 21/09/2015)

  • Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  • 21/09/2015
 • Decret 205/2015, de 15 de setembre Funcionament de serveis

  Del règim d'autorització administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials. (DOGC núm. 6958 de 17/09/2015)

  • Departament de Benestar Social i Família
  • 17/09/2015
 • Ley 31/2015, de 9 de septiembre Diversos

  Por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social. (BOE núm. 217, de 10/09/2015)

  • Jefatura del Estado
  • 10/09/2015
 • Ley 30/2015, de 9 de septiembre Subvencions i ajuts

  Por la que se regula el Sistema de Formación  Profesional para el empleo en el ámbito laboral. (BOE núm. 217, de 10/09/2015)

   

  • Jefatura del Estado
  • 10/09/2015