Subvencions i legislació

 • Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol Subvencions i ajuts

  Pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. (DOGC núm. 6671 de 24/07/2014)

  • Departament de la Presidència
  • 24/07/2014
 • Ordre ENS/222/2014, de 15 de juliol Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions destinades al finançament d'activitats de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes de centres educatius no universitaris, realitzades durant l'any 2013. (DOGC núm. 6669 de 22/07/2014)

  • Departament d'Ensenyament
  • 22/07/2014
 • Ordre EMO/220/2014, de 10 de juliol Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d'inserció, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2014. (DOGC núm. 6668 de 21/07/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 21/07/2014
 • Ordre EMO/210/2014, de 4 de juliol Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a l'incentiu a la contractació de persones destinatàries de la renda mínima d'inserció per part de les empreses i les entitats col·laboradores d'inserció i projectes d'autoocupació, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2014.(DOGC núm. 6664 de 15/07/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 15/07/2014
 • Edicte de 26 de juny de 2014 Diversos

  Pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret sobre l'activitat artesanal. (DOGC núm. 6663 de 14/07/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 14/07/2014
 • Resolución de 3 de julio de 2014 Subvencions i ajuts

  De la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2014-2015. (BOE núm. 169 de 12/07/2014)

  • Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
  • 12/07/2014
 • Ordre EMO/206/2014, de 7 de juliol Subvencions per formació

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al finançament dels plans de formació professional d'oferta, adreçats prioritàriament a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2014. (DOGC núm. 6662 de 11/07/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 11/07/2014
 • Resolución de 25 de junio de 2014 Subvencions i ajuts

  de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a las actividades de promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas y para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autónomos, de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción y de otros entes representativos de la economía social de ámbito estatal para el año 2014. (BOE núm. 168 de 11/07/2014)

  • Ministerio de Empleo y Seguridad Social
  • 11/07/2014
 • EDICTE de 9 de juliol de 2014 Diversos

  Pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya. (DOGC núm. 6661 de 10/07/2014)

  • Departament d'Ensenyament
  • 10/07/2014
 • Resolució EMO/1577/2014, de 17 de juny Subvencions i ajuts

  Per la qual es dóna publicitat a subvencions concedides pel Departament d'Empresa i Ocupació durant l'any 2013. (DOGC núm. 6659 de 08/07/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 08/07/2014