Subvencions i legislació

 • ORDRE ENS/263/2014, de 25 de juliol Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases generals i les bases específiques de diversos programes de subvenció adreçats a centres educatius privats concertats, i s'obre la convocatòria pública corresponent al curs acadèmic 2014-2015. (DOGC núm. 6691 de 22/08/2014)

  • Departament d'Ensenyament
  • 22/08/2014
 • Resolución de 31 de julio de 2014 Subvencions i ajuts

  de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre los criterios para determinar el contenido del servicio de promoción de la autonomía personal para las personas reconocidas en situación de dependencia en grado II y III, y la evaluación anual correspondiente al ejercicio 2013 de los resultados de aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia. (BOE núm. 197 de 14/08/2014)

  • Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  • 14/08/2014
 • ORDRE EMO/250/2014, de 31 de juliol Subvencions i ajuts

  de modificació de l'Ordre EMO/91/2014, de 26 març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la realització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2014, i de publicació de l'aplicació pressupostària per a l'exercici 2014. (DOGC núm. 6680 de 06/08/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 06/08/2014
 • ORDRE EMO/249/2014, de 31 de juliol Subvencions i ajuts

  de modificació de l'Ordre EMO/103/2014, de 3 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de la subvenció destinada al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball i es publica l'import màxim per a l'any 2014, d'obertura d'una nova convocatòria, i de publicació de l'ampliació dels imports màxims per a l'exercici 2014. (DOGC núm. 6680 de 06/08/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 06/08/2014
 • RESOLUCIÓ JUS/1860/2014, de 30 de juliol Diversos

  per la qual s'amplia el termini màxim per a la presentació dels comptes anuals de les fundacions corresponents a l'exercici 2013. (DOGC núm. 6679 de 05/08/2014)

  • Departament de Justícia
  • 05/08/2014
 • Real Decreto 637/2014, de 25 de julio Seguretat social

  Por el que se modifica el artículo 23 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre. (BOE núm. 181 de 26/07/2014)

  • Ministerio de Empleo y Seguridad Social
  • 28/07/2014
 • Resolució EMO/1738/2014, de 10 de juliol Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts del Programa Expansiona't, i s'obre una nova convocatòria per a l'any 2014. (DOGC núm. 6672 de 25/07/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 25/07/2014
 • Ordre EMO/227/2014, de 25 de juliol Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per la realització d'accions d'intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones aturades en col·laboració amb agències de col·locació i s'obre la convocatòria per a l'any 2014. (DOGC núm. 6672 de 25/07/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 25/07/2014
 • Ordre EMO/226/2014, de 22 de juliol Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014. (DOGC núm. 6672 de 25/07/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 25/07/2014
 • Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol Subvencions i ajuts

  Per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014. (DOGC núm. 6672 de 25/07/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 25/07/2014