Subvencions i legislació

 • Orden ESS/70/2016, de 29 de enero Seguretat social

  Por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, contenidas en la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. (BOE núm. 26, de 30/01/2016)

   

  • Ministerio de Empleo y Seguridad Social
  • 30/01/2016
 • Correcció d'errades Diversos

  A la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives (DOGC núm. 6914, de 16.7.2015) (DOGC núm. 7042 de 21/01/2016)

   

  • Departament de la Presidència
  • 21/01/2016
 • Acord GOV/192/2015, de 29 de desembre Subvencions i ajuts

  pel qual es complementa l'Acord GOV/77/2015, de 2 de juny, sobre la publicació dels anuncis de notificació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en relació amb la publicació de les convocatòries de subvencions. (DOGC núm. 7029 de 31/12/2015)

   

  • Departament de la Presidència
  • 31/12/2015
 • Decret llei 4/2015, de 29 de desembre Diversos

  De necessitats financeres del sector públic i altres mesures urgents en pròrroga pressupostària. (DOGC núm. 7029 de 31/12/2015)

   

  • Departament de la Presidència
  • 31/12/2015
 • Resolució EMO/2947/2015, de 21 de desembre Subvencions i ajuts

  De modificació de la distribució de l'import màxim destinat a la concessió de subvencions que preveu l'Ordre EMO/269/2015, de 27 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions sobre préstecs destinats a capitalitzar les cooperatives i les societats laborals i es fa pública la convocatòria per a la Línia Capitalcoop 2015 (DOGC núm. 6947, d'1.9.2015). (DOGC núm. 7025 de 24/12/2015) . (BOE núm. 312, de 30/12/2015)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 30/12/2015
 • Resolución de 3 de diciembre de 2015 Subvencions i ajuts

  De la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se conceden subvenciones para la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondiente al año 2015. (BOE núm. 312, de 30/12/2015)

  • Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  • 30/12/2015
 • Real Decreto 1170/2015, de 29 de diciembre Seguretat social

  Sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2016. (BOE núm. 312, de 30/12/2015)

  • Ministerio de Empleo y Seguridad Social
  • 30/12/2015
 • Ordre EMO/370/2015, de 21 de desembre Subvencions i ajuts

  Per la qual s'estableixen les bases reguladores i es fa pública la convocatòria anticipada per a l'any 2016 de subvencions per a un programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball durant l'exercici 2015 i es publica l'import màxim. (DOGC núm. 7026 de 28/12/2015)

   

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 28/12/2015
 • Resolució EMO/2925/2015, de 18 de desembre Subvencions i ajuts

  per la qual es fa pública la primera ampliació de l'import màxim que preveu l'Ordre EMO/51/2015, de 19 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de la subvenció destinada al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball i es publica l'import per a l'any 2015 (DOGC núm. 6837, de 24.3.2015). (DOGC núm. 7024 de 23/12/2015)

   

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 23/12/2015
 • Ordre EMO/364/2015, de 18 de desembre Subvencions i ajuts

  De modificació i ampliació de l'import màxim de l'Ordre EMO/103/2015, de 22 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la realització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015 (DOGC núm. 6861, de 29.4.2015). (DOGC núm. 7024 de 23/12/2015)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 23/12/2015