Entitats i serveis

Escola d'Educació Especial TAIGA

Taiga és una escola d'educació especial situada en una torre ajardinada del districte de Sarrià, per nens, nenes i joves de 3 a 21 anys, que necessiten un recolzament elevat per realitzar els seus aprenentatges. Taiga comparteix amb les escoles més importants uns objectius: Reunir les condicions necessàries per que tots els alumnes progressin, permetent l'accés a una vida adulta amb el màxim nivell d'autonomia que possibilitin les capacitats i aptituds de cadascú.

Dades de contacte

Av. Vallvidrera, 71

08017 Barcelona - Barcelonès

Telèfon: 93 280 06 08

Fax: 93 204 15 83

mjpujol@escolataiga.com

http://www.escolataiga.com

Entitat a la que pertany

Icaria Iniciatives Socials, S.A.L. · Barcelonès (Barcelona)

Horari

De 9h del matí a les 17h de la tarda.Tenim activitats extraescolars fins a les 19h.

Serveis
  • Associacions de Mares i Pares (AMPA)
  • Centres d’Educació Especial (CEE)
  • Esport
  • Programa de transició a la vida adulta
  • Servei de lleure diari
  • Servei de lleure d’estiu
  • Servei de lleure puntual
Graus de discapacitat
  • Tots els graus
Especialitats
  • Diversos

 

Taiga compleix tots els requisits d'espais físics recollits en el Decret 299/1997 Taiga té aprovades per el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya les modificacions curriculars d'Infantil, Primària i Secundària Taiga es distingeix d'altres escoles perquè s'adreça a alumnes que tenen limitacions importants en el desenvolupament corrent i que estan caracteritzades per un funcionament intel.lectual significativament inferior a la mitjana, que es presenta juntament a limitacions associades en àrees adaptatives de la vida diaria.

 

Educació Infantil

Està conduïda per un mestre d'Educació Especial per cada grup de fins a 6 alumnes. Hi participen alumnes de 3 a 6 ó 7 anys. En línies generals, té com a objectiu el desenvolupament de les capacitats comunicatives, psicomotrius i hàbits d'autonomia personal i social. Les activitats que realitzem estan recollides en el llibre "Jocs i activitats de l'etapa infantil", Pujol M.J, Plantada A. i altres, Icaria Editorial 2002. En ell es reflexa clarament que "jugant" es poden assolir els objectius d'aquesta etapa.

 

Educació Primària

Està impartida per mestres d'Educació Especial per a cada grup de fins a 6 alumnes. En aquesta etapa aprenen nens i nenes de 6 ó 7 anys fins a 12 i es pot perllongar aquesta etapa si cal fins els 14 anys. Les activitats que realitzem estan recollides en el llibre "Aprenem a llegir, programa i fitxes d'activitats", Pujol M.J, Plantada A. i altres, Icaria Editorial 2003. Una metodologia acurada facilita aquest aprenentatge. Els programes estan enfocats a desenvolupar el llenguatge oral i la intercomunicació, les àrees instrumentals bàsiques: lectura, escriptura, numeració i càlcul; i l'autonomia personal i social. L'Etapa Primaria està organitzada en grups que corresponen als Cicles: Inicial, Mitjà i Superior.

 

Educació Secundària

Un tutor llicenciat en psicologia o pedagogia imparteix les classes per a cada grup de fins a vuit alumnes. El currículum a secundària està distribuit en tres grans espais educatius: a) Aprenentatges Acadèmico-funcionals. b) Habilitats Laborals c) Ús de la Comunitat i Habilitats d'Ocupació del Temps lliure. En aquesta etapa aprenen alumnes de 14 anys fins als 18 i es pot perllongar fins als 20 si es considera adient. L'Etapa Secundària està organitzada en grups que corresponen al primer cicle i segon cicle, aquest últim està separat en grups per tercer i quart nivell. Les activitats que realitzem estan recollides en el llibre "El currículum de la secundària Obligatòria de l'Escola Taiga; estratègies de socialització i d'educació des dels principis de la LOGSE i de la AAMR", Pujol M.J, Martínez M. i altres, Icaria Editorial 2001.