La nostra missió

La missió de Dincat és vetllar per la defensa, i l’exercici ple dels drets, de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies, en l’àmbit territorial de Catalunya. També és part de la missió essencial de Dincat la promoció de la qualitat de vida del col·lectiu, així com la defensa dels interessos de les entitats sòcies i la prestació dels serveis que els siguin necessaris.

Aquesta missió es concreta en:

• Defensar la dignitat i els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament i les seves famílies.

• Fer incidència política i legislativa.

Entitats

• Coordinar, assessorar, promoure, informar, formar i defensar les entitats federades en tots els àmbits.

• Representar les associacions federades davant les Administracions Públiques, vetllant pels seus interessos.

• Elaborar, coordinar i unificar criteris d'actuació de les entitats federades.

• Fomentar la solidaritat de les entitats associades per promoure serveis i iniciatives comunes.

• Promoure el treball en xarxa amb altres organitzacions per fomentar l'intercanvi d'experiències i la col·laboració mútua.

• Facilitar la col·laboració entre els centres d'educació especial i els centres ordinaris.

• Promoure i liderar la formació a altres entitats d'àmbits diferents del col·lectiu d'entitats associades per divulgar i sensibilitzar.

Famílies

• Promoure l'associacionisme i la participació de les famílies, tant en la Federació com en les entitats federades.

• Assessorar, informar, formar i donar suport a les persones, famílies, tutors, altres institucions tutelars i/o les persones que conviuen amb elles.

• Donar suport i assistència als pares i mares d'alumnes amb discapacitat intel·lectual, tutors, professorat i alumnat dels centres educatius i els seus òrgans de govern i de participació en tot allò que fa referència a l'educació.

• Promoure la participació dels pares i mares en la gestió dels centres, en el Consell Escolar de Catalunya i en altres òrgans col·legiats, així com acompanyar els pares i mares en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui finançat amb fons públics.

• Promoure activitats de formació continuada de pares i mares d'alumnes amb discapacitat intel·lectual.

Persones

• Promoure models d'actuació, projectes i iniciatives d'interès per a persones amb discapacitat intel·lectual, participant activament en la negociació i en l'aprovació final dels acords amb l'Administració.

• Promoure i liderar la formació per a totes les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, així com al voluntariat.