La inclusió laboral i social

FuparLes persones amb discapacitat intel·lectual, tot i ser un col·lectiu de 3.847.000 persones a Espanya, dins de l’opinió pública no ocupen un lloc excessivament destacat com a problema. Es més, el progrés de les ajudes tècniques,  les cures pal·liatives i l’ergonomia del entorn en general redueixen encara més la seva visibilitat.

La integració en la societat pot presentar itineraris molt diversos que es mouen entre la inclusió i l'exclusió: en el pol de la inclusió s'incrementen la qualitat de vida i el sentiment de realització personal i professional; en el pol de l'exclusió s'accentuen la precarietat econòmica i els sentiments de fracàs i marginació social.

En el context de una societat mercantilitzada, tenir feina és una de les principals vies per estar plenament integrat a la societat; també és així en el cas de les persones amb discapacitat intel.lectual.

La LISMI és la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'Integració Social de Minusvàlids, que estableix per a les empreses públiques i privades que emprin a més de 50 treballadors, l'obligació de contractar a un nombre de persones amb discapacitat no inferior al 2% de la plantilla.

Des de Dincat volem ajudar-te a complir amb la reserva del 2% a favor de treballadors amb discapacitat. I si no tens aquesta obligació volem ajudar-te a ser una empresa socialment responsable.

Volem transformar l’obligació legal en decisió lliure i voluntària, convertir-la en una acció de Responsabilitat Social que suposi un valor afegit i un reconeixement a la teva aportació a la societat.

Cada vegada hi ha més empreses que s'estan implicant en pràctiques de Responsabilitat Social materialitzant-les fins i tot com estratègia competitiva basada en el compromís amb la societat i el medi ambient.  Aquest compromís necessita un nou pacte entre les empreses i la societat, el qual posa els fonaments per a un creixement econòmic sostenible, incloent, harmònic i respectuós amb valors humans i socials.


Fons Social Europeu A la feina iguals Departament de Treball

La Responsabilitat Social no significa assumir obligacions noves per part de les empreses. Simplement mostra maneres diverses de fer negocis amb criteris de responsabilitat.

Dincat és una entitat privada sense ànim de lucre, les seves finalitats d'interès social la converteixen en grup d'interès idoni per a les empreses que, de forma voluntària, decideixen acollir-se al compromís de la Responsabilitat Social.

Contacta amb nosaltres, per una atenció personalitzada i assessorament

Responsable programa Responsabilitat Social
Maribel Duaso mduaso@dincat.cat