Incentius fiscals

Les següents modalitats de col·laboració amb el món de la discapacitat intel·lectual tenen incentius fiscals:

  • Les donacions i els patrocinis:
    • Donacions de persones físiques: tenen dret a una deducció del 25% de la quantitat donada, no podent excedir el 10% de la base imposable del període impositiu.
    • Donacions de persones jurídiques: tenen dret a deduir de la quota íntegra, minorada en las deduccions i bonificacions previstes, el 35% de la base de la deducció determinada. La base d’aquesta deducció no pot excedir el 10% de la base imposable. Les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguin en els 10 anys immediats i successius.

      Per a més informació sobre aquest tema, Guía del Régimen Fiscal de Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, de la Fundación Luis Vives.