Immigrants

Immigrants

Els programes de desavantatge social tenen per objectiu ajudar les persones amb discapacitat intel·lectual que es troben en una situació de risc social, de manca de suport familiar, de marginalitat o de necessitat d’un ajut especialitzat que va més enllà de les demandes habituals.

El programa d’Immigrants vol oferir una atenció especialitzada a les persones amb la doble condició de ser persones amb discapacitat intel·lectual i immigrants o fills d’immigrants. El programa ofereix atenció i orientació a les persones amb discapacitat intel·lectual nouvingudes que necessiten suport en la seva adaptació, al nostre país, especialment pel que fa referència a la integració del seu fill o filla. Per això, Dincat ha hagut de conèixer prèviament els serveis que ja existeixen per a persones immigrants i tractar d’orientar la família cap als serveis més adequats.

Existeix gran variabilitat de casos de persones que demanen ajut a Dincat: algunes no han estat detectades com discapacitats intel·lectuals i/o no reben cap ajut o servei especialitzat. Altres es troben en el primer moment d’arribada a Catalunya, desconeixen els recursos i el funcionament de la xarxa. Pot tractar-se també d’una família monoparental en una situació precària, no tenir regularitzada la seva situació, etc.

L’atenció que dóna Dincat consisteix en acollir el cas, estudiar-ne les necessitats, cercar els recursos que poden ser d’utilitat i ajudar la família a seguir el procés adequat. Després es fa un seguiment del cas. Durant tot el procés d’adaptació solen anar sorgint noves necessitats i reptes als qual cal continuar donant suport.

Objectius

  • Donar atenció i orientació a les persones amb discapacitat intel·lectual immigrants i les seves famílies.
  • Donar visibilitat al col·lectiu davant la societat i l’Administració competent.
  • Defensar els seus drets com a persones amb discapacitat.

Destinataris

Els usuaris poden ser persones de qualsevol edat  i que reuneixin les dues característiques abans esmentades, ser persones immigrants o fills d’immigrants i tenir discapacitat intel·lectual. A més, cal que tinguin necessitats no cobertes derivades del seu procés migratori i/o la seva discapacitat intel·lectual.