Els nostres valors

ValorsDincat es guiarà sempre, en la seva actuació, pels principis de solidaritat entre els membres, cohesió interna, transparència, agilitat, eficàcia, qualitat de gestió, compromís d’incidir en l’entorn i participació democràtica. A més, potenciarà la proximitat amb les entitats membres i el treball conjunt.

Seguint aquests principis ens comprometem a aplicar, de manera coherent i eficaç, els següents valors compartits.

Valors en relació a la persona amb discapacitat intel·lectual:

  • Compromís primordial amb les persones: perquè la defensa dels drets, la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat intel·lectual sigui sempre l’objectiu final i el principi essencial de tota actuació.
  • Dignitat i igualtat: la persona amb discapacitat és un ciutadà de ple dret, subjecte a drets i deures com qualsevol altre. Això vol dir que té dret a aspirar al nivell de qualitat de vida més alt possible, en totes les seves dimensions: benestar emocional, bones relacions interpersonals, benestar material, desenvolupament de la persona, tant en l’àmbit personal com en el social i laboral, benestar físic, autodeterminació, inclusió social, exercici dels seus drets i obligacions.

Valors en relació a la família:

  • Igualtat: de la mateixa manera que la persona amb discapacitat intel·lectual, la família, per damunt de la seva singularitat i de les seves diferències, té drets, obligacions i necessitats similars a les de la resta de famílies de la comunitat en la qual viu.

Valors en relació a les organitzacions associades

  • Transparents en la seva gestió.
  • Compromeses amb la seva finalitat missional.
  • Competents, treballant per l’eficàcia i l’eficiència de les seves actuacions.
  • Sostenibles, buscant activitats que permetin la continuïtat d’aquestes organitzacions.
  • Participatives per a tots els seus grups d’interès i col·lectius involucrats.