El paper del voluntariat

El voluntariat té un paper específic en les nostres entitats associades, complementari i no substitutori del treball professional, aportant una altra mirada a la feina de l’entitat i al treball amb i per a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.

Voluntariat1

Els principis que inspiren la nostra acció són:

 • Considerar la persona voluntària com a transformadora de la societat i agent de canvi social
 • Fer del voluntari un suport positiu, diferent i potenciador de les persones amb qui treballa
 • Visualitzar la tasca dels/les voluntaris/es a cada entitat i valorar la seva important contribució a la missió.

 

Des de Dincat volem que les entitats es comprometin a:

 • Motivar la participació de persones voluntàries.
 • Vetllar per la seva formació i acompanyamen.
 • Definir les funcions i el paper del voluntariat en l’entitat.
 • Incitar la seva participació també a la vida federativa.

Actualment, hi ha una gran quantitat de persones voluntàries que treballen de forma altruista a les entitats associades amb la finalitat de donar suport i acompanyament a les persones amb discapacitat intel·lectual o a la tasca de la pròpia entitat.

Dincat vol que el futur de les entitats s’encamini a reconèixer la figura del voluntari com a motor i peça clau de cada organització. Això suposa, moltes vegades, un canvi de paradigma de funcionament i d’organització interna.

Professionals i voluntaris comparteixen el projecte de l’entitat en què treballen, la seva missió i els objectius que es proposa. Són part important i constitutiva de l’organització. La diferència entre voluntaris i professionals, en qualsevol entitat, ve donada pel tipus de vinculació (no hi ha una relació laboral) i pel tipus de tasca que fan (de suport personal, de relació d’amistat, d’acompanyament individual/grupal o de suport tècnic a la pròpia entitat)

Resumint, el paper del voluntariat consisteix a:

 • Acompanyar i donar suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies.
 • Contribuir en la millora de la seva qualitat de vida.
 • Facilitar la seva inclusió social.
 • Fomentar l’autodeterminació i les seves capacitats.
 • Establir un vincle significatiu amb la persona amb discapacitat.

Recorda: un voluntari no és un professional poc o gens remunerat econòmicament. És una persona que ha fet una opció de treballar en una institució de forma altruista, gratuïta i compromesa amb la missió de la institució.