El Govern engega noves deduccions anticipades per discapacitat i família nombrosa

foto

• El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica una ordre del Ministeri d'Hisenda per engegar el mecanisme per sol·licitar oficialment l'abonament de les noves deduccions anticipades en l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per discapacitat i per família nombrosa.

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat una ordre del Ministeri d'Hisenda que posa en marxa la possibilitat de sol·licitar oficialment noves deduccions anticipades en l'IRPF per situacions de discapacitat i per a famílies nombroses.

Aquestes deduccions anticipades han estat ampliades en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per 2018, respecte a les quals estaven vigents per discapacitat i família nombrosa. En les deduccions per persones amb discapacitat a càrrec, la modificació suposa afegir als supòsits als quals s'aplicava, una deducció per cònjuge no separat legalment, quan aquest sigui una persona amb discapacitat que no tingui rendes anuals -excloses les exemptes- superiors a 8.000 euros ni generi el dret a les deduccions per ascendent o descendent amb discapacitat previstes en la normativa de l'IRPF. L'import de l'abonament mensual serà de 100 euros.

En el cas de la deducció per família nombrosa la modificació procedeix a incrementar aquesta fins a 600 euros anuals per cadascun dels fills que formin part de la família nombrosa, que excedeixi del nombre mínim de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial.

Les persones i famílies que es trobin en aquests supòsits ampliats, poden sol·licitar davant l'Agència Tributària l'abonament d'aquestes deduccions anticipades des del 19 de juliol. Serà aplicable per a les sol·licituds de l'abonament anticipat de les deduccions per família nombrosa i persones amb discapacitat a càrrec presentades a partir de l'1 d'agost de 2018.

Aquesta mesura havia estat reiteradament sol·licitada per les organitzacions de la discapacitat reunides en el CERMI, com una millora fiscal en el tractament de la discapacitat en el si familiar. El seu president Luis Cayo Pérez ha manifestat que suposa "més ingressos en efectiu per a persones i famílies, i van en la bona direcció que la fiscalitat s'impregni també de dimensió social i brindi suports a les xarxes familiars amb majors necessitats objectives".

Veure l'ordre d'Hisenda en el BOE (18 de juliol de 2018).

Opinió del lector