Educació

L’àrea d’Educació de Dincat té com a finalitat donar suport tècnic i de gestió a les escoles, fent promoció, investigant i gestionant tot allò relacionat amb l’escolarització d’alumnes amb necessitats educatives especials.

L’educació traspassa l’àmbit estricte de l’escola i comença a entendre’s com un conjunt de recursos humans i materials específics que els alumnes amb necessitats educatives especials poden precisar al llarg de la seva escolaritat.

En aquest sentit, des de l’Àrea d’Educació de Dincat es porten a terme debats, estudis i altres accions. L’objectiu és donar, dia a dia, un pas endavant en la metodologia i les tendències que ajuden a assolir la preparació adequada i personalitzada dels alumnes amb necessitats educatives especials.

Què fa l’àrea?

Dincat té com a finalitat proporcionar educació de qualitat per a tots els alumnes en el si d’un únic sistema educatiu sensible i interessat en el progrés de tots els alumnes.

Dincat i les seves escoles estan en disposició de constituir el sistema que ofereixi totes les opcions possibles de suport a l’escolarització inclusiva, des de l’escolarització a l’escola ordinària fins a les escoles d’educació especial, reduint les barreres a la participació i l’aprenentatge de tots els alumnes.

Si es vol millorar la situació actual, cal que l’educació especial i l’educació ordinària adoptin les millors pràctiques educatives existents, provinents tant de l’experiència acumulada de molts professionals com de la recerca en el camp de la psicopedagogia.

Destinataris

 • Els alumnes amb necessitats educatives especials i problemes greus d’aprenentatge i/o conducta necessiten un ensenyament de qualitat que garanteixi l’aprenentatge i l’assoliment d’unes competències bàsiques valuoses, significatives i rellevants.
 • Els alumnes amb discapacitat o necessitats educatives especials són, en primer lloc, alumnes.
 • Els pares i els propis alumnes han de tenir el dret de participar de manera activa en el procés d’identificació i intervenció educativa.

Contacte

Susi Cordón scordon@dincat.cat

Serveis a les entitats associades

Dincat manté una comunicació fluïda i un contacte constant amb les escoles associades, desenvolupant serveis com ara:

 • Organització i celebració de debats.
 • Gestió de subvencions.
 • Renovació i modificació de concerts educatius.
 • Pagament delegat.
 • Pagament de subvencions.
 • Centres en crisi (reestructuració).
 • Beques i convocatòries.
 • Pla director.
 • Experiències compartides
 • Experiències d’inclusió
 • Celebració de jornades i congressos
Més informació