Drets i deures

DretsDeuresDrets de la persona voluntària

De suport i formació

 • Obtenir informació de l’entitat on col·labora, sobre el funcionament, les finalitats i les seves activitats, suport en el desenvolupament de l’acció voluntària i mitjans per poder exercitar-la convenientment.
 • Rebre la formació necessària per al desenvolupament de l’activitat.

De participació

 • Ser tractat sense cap tipus de discriminació i amb tot respecte a la seva condició i creences.
 • Funcionament democràtic: acordar lliurement les condicions de la seva acció voluntària i el compromís de les tasques definides conjuntament , el temps i horari que hi podrà esmerçar i les responsabilitats acceptades per cadascú.
 • Participar activament en l’elaboració, planificació, execució i avaluació dels programes i activitats on col·labori.

De reconeixement a la seva tasca

 • Gaudir d’acreditació suficient com a voluntari o voluntària davant de tercers.
 • Obtenir certificació de la seva participació en els programes.
 • Ser respectat en el desenvolupament de la seva funció.

Econòmics

 • Ser coberts dels riscos derivats de l’activitat que du a terme com a voluntari i dels danys que, involuntàriament, podria causar a tercers per raó de la seva activitat.
 • Rescabalar-se, si ho vol, de les despeses que li pugui ocasionar l’activitat voluntària.

 

Deures de la persona voluntària

De participació

 • Cooperar en la consecució dels objectius del programa on participi per al compliment dels compromisos adquirits dins de l’organització.
 • Respectar els fins i normativa de la organització, així com les mesures de seguretat i higiene reglamentades.
 • Participar a la formació impartida per la entitat.

D’eficàcia

 • Actuar de forma diligent, responsable i solidària.
 • Seguir les instruccions donades pel professional responsable del programa.
 • Complir la normativa establerta per la organització.

De compromís

 • Realitzar l’activitat a què s’ha compromès amb responsabilitat, bona fe i gratuïtat.
 • Mantenir la confidencialitat, sense perjudici dels drets de la persona, de les informacions rebudes i conegudes en el desenvolupament de la seva activitat, tant respecte dels beneficiaris com de l’entitat.
 • Respectar els beneficiaris del programa i de la resta de persones que composen el equip de voluntariat.
 • Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material que li pugui ser oferta pel beneficiari o per tercers en virtut de la seva actuació.
 • En cas de renúncia, notificar-la amb antelació o continuar l’activitat fins que puguin adoptar-se les mesures necessàries per evitar perjudicis greus al servei.