Decret de Mesures alternatives

Mesures alternatives a la contractació de persones amb discapacitat en empreses de més de 50 treballadors

Reial Decret 364/2005 de mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva del 2% a favor de treballadors discapacitats en empreses de 50 o més treballadors i decret 246/2000 sobre l'aplicació del decret 27/2000.

Aquest Decret preveu que les empreses públiques i privades que estiguin obligades a contractar treballadors discapacitats en els termes previstos en l'art. 38.1 de la Llei 13/1982 (LLISMI), podran, excepcionalment, quedar exemptes d'aquesta obligació, sempre que s'apliquin algunes de les mesures substitutòries que preveu el present Reial Decret.

Motius d'excepcionalitat

 1. Impossibilitat que els serveis d'ocupació públics competents, o les agències de col·locació puguin atendre l'oferta de treball de l'empresa demandant, per la no existència de demandants d'ocupació pel tipus d'oferta de treball, o quan el minusvàlid acrediti no estar interessat en les condicions de treball ofertades.
 2. Al·legació per part de l'empresa d'altres causes. Es tindrà en compte, entre d'altres, les peculiaritats de caràcter productiu, organitzatiu, tècnic, econòmic, etc., que motivin l'especial dificultat per incorporar treballadors discapacitats en la plantilla de l'empresa.

Mesures alternatives

 1. Contracte mercantil o civil amb un CET, o treballador autònom discapacitat, pel subministrament de matèries primes, maquinària, béns d'equip o qualsevol altres necessaris per l'activitat de l'empresa. Procediment administratiu.
 2. Contracte mercantil o civil amb un CET, o treballador autònom discapacitat, per la prestació de serveis aliens i accessoris a l'activitat normal de l'empresa. Procediment administratiu.
 3. Constitució d'un enclavament previ contracte amb un CET. Procediment administratiu.
 4. Donacions:
  • Accions de mecenatge per l’inserció laboral i creació de llocs de treball.
  • Accions de patrocini per al finançament de projectes adreçats al desenvolupament de l’esport paralímpic.
  Procediment administratiu.