Compra de béns o serveis

Els Centres Especials de Treball (CET) són empreses que tenen la particularitat de que el 70% dels seus treballadors i treballadores, com a mínim, són persones amb discapacitat. El seu objectiu, com el de qualsevol empresa, és productiu però la seva funció és social. En la funció social dels centres especials de treball s’hi inclouen:

  • Proporcionar feina a persones amb discapacitat.
  • Prestar serveis d’ajustament personal i social a través de les “Unitats de Suport a l’Activitat Professional” (USAP). Són els serveis de rehabilitació, terapèutics, d’integració social, cultural i esportius que procuren a la persona treballadora amb discapacitat del centre especial de treball una major rehabilitació personal i una millor adaptació de la seva relació social.
  • Ser un mitjà per la integració laboral al mercat ordinari.

Els CET reben una doble consideració:

  • Com a plataforma des de la qual les persones amb discapacitat poden accedir al món laboral ordinari, essent majoritàriament el cas de les persones amb un alt nivell d’autonomia, amb necessitat de formar-se en hàbits laborals o bé adquirir habilitats específiques per aprendre un ofici.
  • Com a única realitat laboral per a les persones que necessiten un suport intermitent però continuat en el temps (que s’ofereix mitjançant els equips de suport consolidats en els centres especials de treball) i per aquelles persones que, tot i tenir capacitat per desenvolupar-se en l’entorn ordinari, no hi troben feina.

Consulta en aquest enllaç els serveis i productes dels CET de les entitats associades a Dincat.