Com formar part de Dincat

Qualsevol entitat sense ànim de lucre que vulgui formar part de Dincat s’ha de posar en contacte amb nosaltres (fmascaro@dincat.cat) i adjuntar els estatuts de l'entitat que sol·licita associar-se, que haurà de ser aprovada –amb informe previ del Consell del grup- per les Juntes Directives de Federació, Associació empresarial o Federació d’associacions de mares i pares, segons la naturalesa de l’entitat sol·licitant (si és una entitat amb serveis i personal contractat, si és una associació de pares, etc).

En demanar l’afiliació a una Entitat del grup (Federació, Associació empresarial, etc) s’està demanant l’afiliació al Grup i a aquelles Entitats a què té dret el futur soci segons les seves característiques.

En el moment de l’afiliació cal tenir en compte el següent:

  • Totes les entitats sense ànim de lucre que treballin principalment en discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID) són membres de la Federació.
  • Totes les associacions de mares i pares d’alumnes amb DID són també membres de la Federació específica corresponent (Dincat FAMPADI).
  • Són membres de l’Associació empresarial:

    1. Les entitats que compleixen les condicions per ser membres de la Federació i tenen serveis i professionals contractats.

    2. Les entitats sense ànim de lucre (ESAL) del sector d’altres discapacitats o malaltia mental que coincideixen en valors i volen compartir el projecte defensat pel grup en l’àmbit patronal.

    3. Excepcionalment, empreses mercantils vinculades a grups socials, el funcionament intern de les quals està d’acord amb els valors de Dincat, segons consti en els seus Estatuts i amb un informe preceptiu favorable del Consell del grup abans de la seva admissió.