Capacitat Jurídica (Tutela)

La tutela i tots els aspectes que l’envolten (incapacitació, curatela i altres figures jurídiques) tenen un interès creixent, fonamentalment per dos motius:

 • Una major participació de la família en el disseny i planificació de la vida dels fills, filles i familiars amb discapacitat intel·lectual, precisament per quan no hi sigui la família que s’encarrega i té cura d’aquestes persones.
 • La necessitat de preveure l’atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual en el cicle vital de la vellesa, davant l’increment de l’esperança de vida d’aquestes persones.

La incapacitació

La incapacitat és una mesura judicial de protecció a la persona que, arribada a la majoria d’edat, no pot governar-se per si mateixa ni administrar els seus béns.

La incapacitat comporta la privació total o parcial de la capacitat d’obrar que ha de ser donada per sentència judicial. No obstant, la persona incapacitada conserva la seva capacitat jurídica, és a dir, és titular de drets, béns, obligacions i accions però necessitarà la representació d’una altra persona per fer ús d’aquests drets.

La incapacitat de la persona amb discapacitat intel·lectual pot ser total (cura de si mateixa i administració dels béns) o parcial (limitant-se només la capacitat d’administració dels béns). En aquest últim cas, les limitacions han de ser fixades puntualment pel jutge.

Els tutors

La tutela és una institució de guarda i protecció de la persona quan aquesta és menor d’edat o ha estat incapacitada judicialment i no es troba sota la pàtria potestat dels seus pares.

Poden ser tutors:

 • Les persones físiques que estiguin en ple dret dels seus drets civils i no concorrin en algunes de les causes que impedeixen exercir la tutela, com haver estat privats de la pàtria potestat o cessats d’alguna tutela anterior, tenir mala conducta coneguda, haver comès delictes que puguin comprometre la tutela, si es té conflictes d’interessos amb la persona a tutelar i si els pares de manera manifesta així ho han prohibit.
 • Les persones jurídiques que no tinguin finalitat lucrativa i figuri la protecció de menors o persones incapacitades entre els seus objectius específics.

Contacte

Mònica Platas mplatas@dincat.cat

Serveis a entitats federades

 • Informació i assessorament tècnic i de gestió.
 • Suport tècnic i de gestió.
 • Treballar temes relacionats amb els serveis de tutela.
 • Oferir formació als professionals (atenció directa i de gestió).
 • Revisió i assessorament de la normativa.
 • Models d’atenció.
 • Interlocutor amb l’Administració.
 • Negociació de condicions en la millora dels serveis.
 • Dinamitzar grups de treball.