Atenció precoç

L’atenció precoç està adreçada a la població infantil de 0 a 6 anys, a la família i al seu entorn. Té com finalitat donar resposta a les necessitats, ja siguin transitòries o permanents, que manifestin els nens i nenes amb possibles trastorns en el seu desenvolupament. Aquests trastorns poden ser d’origen ambiental, biològic, psicològic o mental o bé pot existir risc de patir-los.

El desenvolupament infantil s’entén com un procés que articula el creixement i la maduració del sistema nerviós amb la relació particular que cada nen i nena estableix amb els adults i l’entorn.

Dincat defensa la importància bàsica de realitzar una detecció precoç dels trastorns del desenvolupament infantil i les situacions de risc que puguin provocar-los, per part de professionals de l’àmbit sanitari, hospitalari, educatiu i/o social. La detecció precoç és bàsica com també ho són el diagnòstic, la intervenció i el seguiment que se’n deriven, així com l’atenció a les famílies d’aquests nens i nenes.

La intervenció primerenca ofereix suports i recolzament per al desenvolupament del nen i la nena dels 0 als 4 anys (extensible fins a 6 anys) en aquells aspectes en què pugui manifestar més necessitat per al seu desenvolupament global.

Què fa l’àrea?

  • Realitzar les gestions necessàries i fer d'intermediaris entre els Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) i l'Administració.
  • Participar i contribuir a la taula tècnica d'atenció precoç representant als CDIAP federats.
  • Coordinar-se estretament amb les entitats representatives del sector de l'atenció precoç: ACAP, UCCAP, entitats de serveis municipals...
  • Atendre les famílies que sol·liciten assessorament, informació, suport en gestions i decisions vinculades a l'atenció precoç.
  • Millorar la resposta a les demandes formulades de famílies i entitats.

Destinataris

L’atenció precoç s’adreça als nens i nenes de 0 a 6 anys amb trastorns en el seu desenvolupament, la seva família i el seu entorn, i ofereix un programa individualitzat segons les particularitats de cadascun d’ells.

Contacte

Susi Cordón scordon@dincat.cat

Serveis a les entitats associades

  • Sensibilització social per a un millor coneixement de la importància de l'atenció primerenca en la 1a. infància.
  • Suport tècnic i de gestió a les entitats associades que tenen servei d’atenció precoç.
  • Informació sobre les diferents condicions pactades amb l’Administració, com la renovació dels concerts anuals, les hores concedides per entitat, etc.
  • Difusió d’altra informació d’interès per a les entitats.