Atenció diürna

L’Atenció diürna es composa de tots els serveis socials que atenen durant el dia les persones adultes amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament un cop finalitzada l’etapa escolar.

Aquests serveis estan pensats per donar resposta a les persones amb discapacitat intel·lectual que per les seves necessitats de suport o per una necessària preparació per raó de l’edat, manca d’experiència o factors semblants tenen dificultats per accedir al món laboral, tant protegit com ordinari.

Dincat treballa per passar del model assistencial i laboral actual a un model d’intervenció social.

Serveis d’atenció diürna

Hi ha diferents serveis en funció dels suports que les persones amb discapacitat intel·lectual usuàries necessitin. Segons la intensitat i el tipus de suport, es determinaran les ràtios del personal i les activitats a desenvolupar:

 • Serveis de Teràpia Ocupacional:
  Són els serveis adreçats a facilitar als seus destinataris, mitjançant una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, a fi que puguin assolir, dins les possibilitats de cada  usuari/ària, i a través d’un pla d’atenció individual, la seva màxima integració social. Els destinataris del servei són persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral, i que han acabat el corresponent període de formació, el grau de discapacitat de les quals és igual o superior al 65%. Hi ha dues modalitats del servei de teràpia ocupacional:

  1. Servei de Teràpia amb auxiliar (STOA).
  2. Servei de Teràpia sense auxiliar (STO).
 • Serveis Ocupacionals d’Inserció (SOI):
  És un servei concebut per a les persones amb discapacitat intel·lectual amb capacitat d’integració laboral i que majoritàriament necessiten formació en hàbits i tasques laborals per accedir al món de treball, en empreses o centres especials. És una alternativa a la integració laboral d'aquelles persones amb discapacitat intel·lectual que, tot i que tenen aptituds laborals i productives, encara no es poden incorporar als Centres Especials de Treball per manca de formació laboral o d'oferta de treball. Per tant, aquest servei esdevé un pas intermedi i transitori entre els centres ocupacionals i els Centres Especials de Treball. L'activitat que es porta a terme en aquests serveis pretén mantenir i estimular les capacitats laborals mentre esperen l'oportunitat d'incorporar-se a una activitat remunerada.
 • Servei de centre de dia d’atenció especialitzada temporal o permanent (CAE):
  És un servei d'acolliment diürn per a persones que, a causa del seu grau de discapacitat intel·lectual, tenen una manca total d'independència personal i necessiten controls mèdics i periòdics i una atenció assistencial permanent. Aquests centres tenen cura dels aspectes sanitaris i rehabilitadors de les persones que assisteixen i vetllen perquè assoleixin el màxim grau d'autonomia personal i d'integració social possible dins de les seves limitacions. Hi poden accedir aquelles persones amb greus discapacitats intel·lectuals que per causa del seu alt grau d'afectació, necessiten atenció i suport per a les activitats de la vida diària i que no poden fer ús de cap altre servei diürn de la xarxa  de serveis socials.

Contacte

Jordi Corominas jcorominas@dincat.cat

Serveis a entitats associades

Els serveis a entitats d’Atenció Diürna s’emmarquen dins de l’àrea d’Atenció Diürna de Dincat, que ofereix suport i assessorament tècnic i de gestió a les entitats titulars que el sol·liciten.

Aquests serveis són:

 • Informació i assessorament tècnic i de gestió.
 • Suport tècnic i de gestió.
 • Treballar temes relacionats amb els serveis.
 • Oferir formació als professionals (atenció directa i de gestió).
 • Revisió i assessorament de la normativa.
 • Models d’atenció.
 • Interlocutor amb l’Administració.
 • Negociació de condicions de millora dels serveis.